Case study : การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย กับ การให้บริการสาธารณูปโภค

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะ มีประชากรอาศัยกว่า 100 ล้านคน จึงทำให้การให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางภาครัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการดูแลระบบไม่ให้เกิดปัญหามากที่สุด ซึ่งระบบเครือข่ายที่ช่วยในการระบบจ่ายไฟฟ้าทั่วฟิลิปปินส์ปัจจุบันเกิดจากปัญหาหลักๆ 2 ประเด็นคือ