Splunk + Cisco Umbrella: ผสานข้อมูลความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตอบโจทย์ Security Operations Center

การมาของ Cloud นั้นทำให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อทำงานนั้นเกิดขึ้นจากทุกที่ทุกเวลา ทั้งภายในภายนอกองค์กร เพื่อรักษาความปลอดภัยนี้ Splunk จึงได้ร่วมมือกับ Cisco เพื่อผสานโซลูชัน Cisco Umbrella ระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่ายผ่าน Cloud เข้ากับระบบ Security Analytics จาก Splunk เกิดเป็นโซลูชัน Security Operations Center ที่สามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรพร้อมๆ กัน