DataRobot: Machine Learning Automation for Predictive Modeling

           DataRobot เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ business users หรือ data scientist สามารถทำการ predictive ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ด้วยกระบวนการทำงาน Automated Machine Learning โดย DataRobot เป็น Software ที่จะช่วยให้คุณ “ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรสร้างการ predictive โดย compare ML model ที่มีอยู่กว่า 100 รูปแบบทั่วโลก พร้อมทั้งแนะนำ model ที่เหมาะสมและเหตุผลในการเลือกใช้ไปจนถึงสามารถ deploy model ลงใน production ได้ทันที” STelligence ผู้เชี่ยวชาญด้าน Solution Operational Intelligence and Big Data Platform ได้จัดกิจกรรม “DataRobot Essentials” ขึ้นในวันที่ 22…

Alteryx – Self-service Data Analytics ที่ออกแบบ Workflow การเตรียมข้อมูลเองได้

คุณรู้หรือไม่ว่า…62% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอาศัยผู้อื่นในองค์กรช่วยงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ทุกๆ ครั้งที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 69% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจในคุณภาพของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 81% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจที่ต้องเสียเวลามากมายในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ง Alteryx เป็นโซลูชันที่ต่อยอดขึ้นไปยิ่งกว่าการใช้งานระบบ Business Intelligence หรือ Business Analytics ทั่วๆ ไป ที่ออกแบบมาให้เหล่า Data Analyst และ Data Scientist สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยในการรวบรวมและเตรียมข้อมูล ทำให้ทุกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม Download Alteryx Prep & Blend Data ด้วยความสามารถในการรองรับการออกแบบ Workflow ในการผสานข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel, CSV, XML, JSON, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Amazon S3, Amazon Aurora, Apache Hadoop,…