[Free E-Book] 5 Ways Alteryx Helps SQL Users

ไม่ว่าฐานข้อมูลใดๆได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้งาน Structured Query Language หรือ SQL อย่างแพร่หลายในเมืองไทย แต่การใช้งานสวนใหญ่ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก IT หรือผู้ชำนาญการด้าน SQL เพื่อที่จะทำการจัดการข้อมูลแล้วส่งมาให้เราใช้งานต่อ ซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการรอข้อมูลทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เอกสารนี้จะแสดงให้เห็นว่า เปลี่ยนจากการเขียน SQL มาเป็น Alteryx workflow สามารถช่วยผู้ใช้งานได้ดังนี้