STelligence ร่วมงาน “NSTDA IT SEC Day 2018”

สวทช. จัดกิจกรรม “NSTDA IT SEC Day 2018″ ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ที่สนใจ STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน Operational Intelligence, Big Data Analytic และ Monitoring ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้