[Announce] DataRobot เข้าซื้อกิจการ Nexosis เสริมทัพระบบ Automated Machine Learning

DataRobot ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบ Automated Machine Learning สำหรับองค์กร ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Nexosis บริษัท Startup ที่พัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน

STelligence ร่วมสถาบัน IMC เปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality

Big Data คือหนึ่งในแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง หลายๆ องค์กรเริ่มทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็พูดถึง Big Data และเริ่มสนใจที่จะทำโครงการ Big Data Analytics อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในเรื่อง Big Data ของหลายองค์กรยังคลุมเครืออยู่ สถาบัน IMC จึงเปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการทำ Big Data ประโยชน์ในการใช้งาน และการเริ่มนำ Big Data ไปตอบโจทย์เชิงธุรกิจ พบกับวิทยากรมากประสบการณ์จากหลากหลายหน่วยงาน จะมาร่วมบรรยายแนวทางการทำ Big Data ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเริ่มทำ Big Data วิธีการและข้อมูลที่ต้องคำนึงถึง ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการอบรมจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ด้านธุรกิจ ที่จะเน้นการวางกลยุทธ์และแผนในการใช้ Big Data เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และด้านเทคนิค ที่จะลงลึกเครื่องมือ และเปรียบเทียบเทคโนโลยีในการทำ Big…

Business Intelligence, Data Science & Big Data Analytics Workshops 29-30 June 2018

สรุปภาพบรรยากาศภายในงาน Business Intelligence, Data Science & Big Data Analytics Workshops ในวันที่ 29 – 30 June 2018 ที่ผ่านมา ที่ทาง STelligence ผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่นด้าน Big Data and Analytic เข้าร่วมให้ความรู้และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่สนใจการใช้ระบบจัดการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ Data Prep, Data Blend, Self-Service Analytic และ Data Visualization โดยใช้ซอฟต์แวร์ Alteryx คู่กับ Tableau โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพเหมาะกับผู้ใช้งานภาคธุรกิจ(Business Users) โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ จาก STelligence Co., Ltd. MR. ANAPAT PIPATKITIBODEE & STelligence Team…