STelligence ร่วมสถาบัน IMC เปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality

Big Data คือหนึ่งในแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง หลายๆ องค์กรเริ่มทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็พูดถึง Big Data และเริ่มสนใจที่จะทำโครงการ Big Data Analytics อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในเรื่อง Big Data ของหลายองค์กรยังคลุมเครืออยู่ สถาบัน IMC จึงเปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการทำ Big Data ประโยชน์ในการใช้งาน และการเริ่มนำ Big Data ไปตอบโจทย์เชิงธุรกิจ พบกับวิทยากรมากประสบการณ์จากหลากหลายหน่วยงาน จะมาร่วมบรรยายแนวทางการทำ Big Data ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเริ่มทำ Big Data วิธีการและข้อมูลที่ต้องคำนึงถึง ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการอบรมจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ด้านธุรกิจ ที่จะเน้นการวางกลยุทธ์และแผนในการใช้ Big Data เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และด้านเทคนิค ที่จะลงลึกเครื่องมือ และเปรียบเทียบเทคโนโลยีในการทำ Big…