Automation Anywhere: โซลูชัน RPA สร้าง Bot ทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจองค์กร

แนวคิดการนำเทคโนโลยี Automation เข้ามาใช้ในธุรกิจนั้นได้กลายเป็นแนวทางหลักที่หลายๆ ธุรกิจให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ลดความผิดพลาด และทำให้พนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น Automation Anywhere ผู้นำโซลูชันด้านระบบ Robotic Process Automation เองก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนให้การจัดการงานทางด้าน Business Application และการจัดการข้อมูลนั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ