STelligence จับมือ Automation Anywhere แจกฟรี E-Book 7 แนวโน้มตลาด RPA ปี 2019

จากการเติบโตของตลาด Robotic Process Automation หรือ RPA ที่รวดเร็วใน 2019 ทั่วโลก STelligence และ Automation Anywhere จึงได้จับมือกันแจก E-Book ในหัวข้อ 7 Predictions for the 2019 RPA Market ที่ได้สรุปเอาแนวโน้ม 7 ประการของเทคโนโลยีด้าน RPA เอาไว้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษากันดังนี้