STelligence ร่วมกับทาง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดงานการให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดฐานข้อมูล Big Data เพื่อธุรกิจ ในวันที่ 17 กันยายน 2562

ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ที่อยู่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างงานไม่เกิน 200 คน) ต้องการปรับตัวหรือเรียนรู้เพื่อใช้ Big Data ข่วยท่านในการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างไร เชิญเข้าร่วมงานสัมนา “การให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพื่อธุรกิจ” จัดโดยสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับ บริษัท เอสเทลลิเจนซ์ จำกัด วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เวลา 13.00-16.30 น. ภายในงานท่านจะได้เรียนรู้และประโยชน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า แนวทางแก้ปัญหาที่พบในองค์กรเพื่อใข้ประโยชน์จากข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย และหาลูกค้าใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบลูกค้าสัมพันธ์ การบริการ การตลาด การวิเคราะห์การจัดกลุ่มลูกค้าและการวิเคราะห์เชิงทำนายด้วย machine learning. กรณีศึกษาและตัวอย่างการนำไปใช้จริงทางธุรกิจ ลงทะเบียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย​ http://bit.ly/2k4522E !!! ด่วนรับสมัครจำนวนจำกัด