[Case study | Alteryx & Tableau]-การยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ในปัจจุบันหน่วยงานราชการไทยประสบปัญหาในด้านการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผลและตัดสินใจ จำเป็นต้องใช้การทำงานในลักษณะ Manual ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการตัดสินใจรวมถึงจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลและสิ้นเปลืองเวลา