Career blogs

STelligence ก่อตั้งเมื่อปี 2013 ในช่วงปีแรกเราเริ่มจากการเป็น commercial data analytics solution เจ้าแรกในไทยที่มุ่งเน้น Non IT Users สามารถเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ต่อมาได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของไทยมากมาย พัฒนาศักยภาพของทีม โดยมี เป้าหมายหลัก คือ นำประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เรามีช่วยให้ผู้คนและองค์กรสำเร็จได้มากกว่าเดิม

Jobs