[Announce] DataRobot เข้าซื้อกิจการ Nexosis เสริมทัพระบบ Automated Machine Learning

DataRobot ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบ Automated Machine Learning สำหรับองค์กร ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Nexosis บริษัท Startup ที่พัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน

STelligence ร่วมสถาบัน IMC เปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality

Big Data คือหนึ่งในแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง หลายๆ องค์กรเริ่มทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็พูดถึง Big Data และเริ่มสนใจที่จะทำโครงการ Big Data Analytics อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในเรื่อง Big Data ของหลายองค์กรยังคลุมเครืออยู่ สถาบัน IMC จึงเปิดอบรม Big Data 2018: From Hype to Reality เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการทำ Big Data ประโยชน์ในการใช้งาน และการเริ่มนำ Big Data ไปตอบโจทย์เชิงธุรกิจ พบกับวิทยากรมากประสบการณ์จากหลากหลายหน่วยงาน จะมาร่วมบรรยายแนวทางการทำ Big Data ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเริ่มทำ Big Data วิธีการและข้อมูลที่ต้องคำนึงถึง ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการอบรมจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ด้านธุรกิจ ที่จะเน้นการวางกลยุทธ์และแผนในการใช้ Big Data เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และด้านเทคนิค ที่จะลงลึกเครื่องมือ และเปรียบเทียบเทคโนโลยีในการทำ Big…

DataRobot ร่วมกับ STelligence ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018

เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา DataRobot ร่วมกับ STelligence ได้ออกบูธในงาน Seamless Thailand 2018 ซึ่งจัดที่ห้องบอลรูม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

STelligence ขอเรียนเชิญเข้าร่วม DataRobot Meetup #1 แบ่งปันการใช้ Machine Learning ในธุรกิจจริง

STelligence จัดงาน DataRobot Meetup #1 ในวันที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 19.00 – 20.45 เพื่อแบ่งปันกรณีศึกษาการใช้งาน Machine Learning ในธุรกิจจริงด้วยการทำ Automated Machine Learning โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนดังนี้