Tableau Online test drive วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Tableau ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทราบถึงประโยชน์และความสามารถของ Tableau ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และรวมไปถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งการจัดอบรมออนไลน์ Test Drive นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 1.30 – 4.00 PM โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 📌 Introduction to Visual Analytics📌 Connecting data source📌 Data exploration📌 Building interactive dashboard สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรี ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )

Automation Anywhere A2019 Test Drive วันที่ 29 ตุลาคม 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม Automation Anywhere A2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นของ Automation Anywhere โดยขอนำเทคโนโลยี RPA มาเล่าให้ทุกท่านฟังแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจาก RPA ไปใช้ในองค์กร ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ Test Drive ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ เวลา 13.30 – 16.00 น..หัวข้อในการบรรยาย📌Introduction to RPA📌Introduction to Automation Anywhere📌Hands on– Build Bot with Recorders📌Business analysis and Process selection.สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรีเข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

STelligence Training course – Automation Anywhere Fundamental

Course: Automation Anywhere Fundamental Course Description: This course is an introduction to Robotic Process Automation (RPA) and basic Automation Anywhere concept and configuration. Course Outline Introduction to Robotic Process Automation (RPA) Automation Anywhere A2019 Concept Create bot with Recorder Command package Browser command CSV command Date/Time command Delay command Email command Excel command File/Folder command…

Automation Anywhere A2019 Test Drive วันที่ 24 กันยายน 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม Automation Anywhere A2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นของ Automation Anywhere โดยขอนำเทคโนโลยี RPA มาเล่าให้ทุกท่านฟังแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ทุกท่านทราบถึงความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจาก RPA ไปใช้ในองค์กร ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ Test Drive ในวันที่ 24 กันยายนนี้ เวลา 13.30 – 16.00 น. หัวข้อในการบรรยาย 📌Introduction to RPA📌Introduction to Automation Anywhere📌Hands on– Build Bot with Recorders📌Business analysis and Process selection สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรี

Tableau Online Test Drive 11 กันยายน 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Tableau ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทราบถึงประโยชน์และความสามารถของ Tableau ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และรวมไปถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งการจัดอบรมออนไลน์ Test Drive นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 1.30 – 4.00 PM โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 📌 Introduction to Visual Analytics📌 Connecting data source📌 Data exploration📌 Building interactive dashboard สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรี ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )

TEST DRIVE ONLINE Tableau วันที่ 28 สิงหาคม 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Tableau ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทราบถึงประโยชน์และความสามารถของ Tableau ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และรวมไปถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งการจัดอบรมออนไลน์ Test Drive นี้จะจัดขึ้นในวันพูธที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 1.30 – 4.00 PM โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 📌 Introduction to Visual Analytics📌 Connecting data source📌 Data exploration📌 Building interactive dashboard สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรี ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )

TEST DRIVE ONLINE Automation Anywhere วันที่ 20 สิงหาคม 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม Automation Anywhere A2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นของ Automation Anywhere โดยขอนำเทคโนโลยี RPA มาเล่าให้ทุกท่านฟังแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจาก RPA ไปใช้ในองค์กร ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ Test Drive ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เวลา 13.30 – 16.00 น. หัวข้อในการบรรยาย 📌 Introduction to RPA📌 Introduction to Automation Anywhere📌 Hands-on – Build Bot with Recorders📌 Business analysis and Process selection สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรี ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )

TEST DRIVE ONLINE Automation Anywhere วันที่ 9 และ 23 กรกฎาคม

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Automation Anywhere ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นของ Automation Anywhere เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทราบถึงความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ หรือ Robotic Process Automation (RPA) ไปใช้ในองค์กร ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดเวลาและภาระต้นทุนต่าง ๆ ได้ หัวข้อในการบรรยาย – วิธีการเริ่มต้นคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับ Bot เพื่อสร้าง Automation Pipeline– ลำดับการพัฒนาและวิธีการประเมินความคุ้มค่า– การบริหารและใช้งาน Bot อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรี ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )