Denodo Platform ผู้นำในเรื่องการจัดการข้อมูล

เชื่อมโยงข้อมูล จัดการข้อมูล และส่งมอบข้อมูล ด้วยการจัดสรรข้อมูลด้วยตัวของคุณเอง

สำหรับทุกองค์กรมีข้อมูลโครงสร้างขนาดใหญ่ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลให้ข้อมูลของแต่ละองค์กรมีการกระจายตัวของข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทั้งในส่วนของระบบ และตำแหน่งการวางข้อมูล บางทีใช้งานเป็นแบบ ผสมผสาน บางทีเลือกเป็น ระบบคลาวด์

ดังนั้นทาง Denodo จึงออกแบบระบบเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรด้วยการนำเสนอหลักการการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลมาเป็นศูนย์กลางเดียว เพื่อง่ายต่อการจัดการ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากคนในองค์กรเองด้วย มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อบนระบบคลาวด์เพียงแค่สร้างข้อมูล บริการ ของส่วนกลางขึ้นมา หรือจะใช้หลักการในการทำคลังข้อมูลส่วนกลาง และสายธารของแต่ละแหล่งข้อมูลก็ได้เช่นกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ต่อยอดในการคิดวิเคราะห์ โดยปราศจากผลกระทบข้างเคียงทางด้านธุรกิจ ยังคงสามารถดำเนินงานต่อได้อย่างไม่ติดขัด

ทาง Dedono แพลตฟอร์ม ยังมีจุดเด่นในเรื่องความเร็วในการดึงข้อมูลมาใช้งาน และลดปัญหาในเรื่องการจำลองข้อมูลออกมาใช้งาน ทางผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานในส่วนเรื่องความปลอดภัย สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละทีมในแต่ละระบบการใช้งาน และยังสามารถช่วยนักธุรกิจใช้แอปพลิเคชันที่ต้องการมีความยืดหยุ่นสูง  

Denodo Platform

Denodo คือ แพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์การทำงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของข้อมูล และสามารถบริหารจัดการข้อมูลแบบศูนย์กลาง เสมือนข้อมูลจำลอง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง และสามารถมองข้อมูลแบบโดเมน หรือภาพต้นไม้ และมีการแสดงข้อมูลในแต่ละส่วนได้อย่างละเอียดในแต่ละจุดเชื่อมต่อ และนำออกมาเสนอด้วยวิธีการที่ง่ายต่อการเข้าใจ และรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถจัดการข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยการนำข้อมูลมาจัดสรร แบ่งกลุ่ม แบ่งประเภทของข้อมูล (Data Catalog) และยังสามารถค้นหาได้ง่าย และไว เพื่อช่วยในการกำกับ ดูแลข้อมูลได้ทั่วทั้งองค์กร

ตัวเครื่องมือนั้น สามารถนำไปต่อยอดในเรื่อง การเรียนรู้ของโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง ในการทำโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบระบบคลาวด์ที่หลายหลาย หรือระบบแบบผสมผสาน ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ต่อในเชิงวิเคราะห์ด้วยตัวเอง พร้อมยังมีความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละองค์กร และมีระบบชั้นเลิศที่ทำงานแบบอัตโนมัติในเรื่องการจัดการกระบวนการของข้อมูลแต่ละส่วน และท้ายที่สุดคือช่วยในเรื่องการหลีกเลี่ยงผู้ขายอื่น ที่จะเข้ามาปิดกั้นการขายผลิตภัณฑ์ ในแต่ละส่วนของตัวเองได้อีกด้วย 

การจัดการข้อมูลแบบศูนย์กลาง

การจัดการ (การผสมผสานของข้อมูลในแต่ละส่วน และมีการใช้ AI/ML เข้ามาเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถกำกับ ดูแลข้อมูลที่สำคัญได้เอง) 

1. การเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว 

2. มีการนำ AI/ML เข้ามาใช้งาน 

3. มีความปลอดภัยสูง 

4. สนับสนุนทั้งระบบคลาวด์ และแบบผสมผสาน  

5. มีความสามารถในการจัดกลุ่มของข้อมูล

 

การส่งมอบ (ข้อมูลมีการใช้งานแบบส่วนกลาง ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และใช้งานง่าย โดยผ่านเครื่องมือในการนำเสนอที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี และผ่านกระบวกการ ในการทำ Data Catalog และยังสามารถทำการเชื่อมโยงกับแต่ละ API ได้อีกด้วย) 

1. สามารถทำ Data Catalog และค้นหาข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว จากเอกสารหลากหลายแหล่ง 

2. นำเสนอด้วย BI ที่ง่ายต่อการเข้าใจ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ เช่น SQL, MDX 

3. กระบวนการออกแบบมาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ 

4. สามารถนำไปเชื่อมต่อกับ API จากหลายค่าย เช่น RESTFul / Odata / GraphQL และ GeoJSON

 

การเชื่อมโยงข้อมูล (สามารถทำการเชื่อมต่อกับข้อมูลได้แทบทุกรูปแบบ ต่างสถานที่ ต่างรูปแบบ และสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว) 

1. ข้อมูลรูปแบบเดิม (Database) กับข้อมูลรูปแบบใหม่ การจัดเก็บแบบคลังข้อมูล (Data warehouse) 

2. สามารถทำการเล่าเรื่องของข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ 

3. สามารถเชื่อมต่อกับ Data Lake และ No SQL ได้ 

4. เชื่อมต่อกับระบบ Cubes 

5. เชื่อมต่อกับไฟล์ข้อมูลทั่วไป เช่น Excel  

 

หลักการแรกของกลยุทธ์ คือ การพัฒนาที่คล่องตัว โดยการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

Denodo สนับสนุนหลักการในการนำข้อมูลมาจัดการที่ส่วนกลาง และเชื่องโยงข้อมูลระหว่างกัน วิสัยทัศน์คือการทำข้อมูลแบบครบวงจร จบในที่เดียว เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูล และมาจากต่างระบบเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพของความต้องการของผู้บริโภค ลดปัญหาในเรื่องความซับซ้อนของข้อมูล

โดยการแสดงภาพ ความเชื่อมโยงของข้อมูลให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และในขณะเดียวกันก็สามารถรับประกันการส่งมอบข้อมูลตามกำหนดการที่วางแผนไว้ โดยมีการกำกับการดูแลหลักการเข้าถึงข้อมูลคือการ เชื่อมต่อ เชื่อมโยง ข้อมูลให้เป็นข้อมูลส่วนกลางที่ง่ายต่อการจัดการ โดยสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงของแต่ละแหล่งข้อมูล และยังสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกในแต่ละส่วนเมื่อต้องการได้ตลอดเวลา โดยใช้วิธีการจำลองข้อมูลเสมือนขึ้นมา

การจำลองข้อมูลเสมือน สามารถเพิ่มมูลค่าของข้อมูลได้อย่างสูงสุด โดยการเปลี่ยนข้อมูลที่มีความซับซ้อน และเป็นนามธรรมให้สามารถจับต้องได้ และก่อให้เกิดมูลค่าขึ้น และทำให้องค์กรได้รับผลผลิตที่มากขึ้นจากข้อมูลที่เราได้นำมาใช้งาน

รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที โดยข้อมูลทุกส่วนสามารถนำมาต่อยอดกับเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ หรือ การนำเอาข้อมูลจาก API มาใช้งานโดยไม่ต้องย้ายหรือคัดลอกข้อมูลเดิมแล้วต่อยอดข้อมูลได้เลยทันที 

พัฒนาอย่างรวดเร็ว

และใช้เวลาการบำรุงรักษาน้อย มีความยืนหยุ่นสูง สามารถส่งมอบข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถอธิบายข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นทางไปจนปลายทาง 

ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้

และบริหารข้อมูลได้ด้วยตัวเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วน มีความปลอดภัยในระดับสูง และมีการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มของข้อมูล 

Denodo Platform Differentiators

ในเรื่องการใช้งานที่ง่าย และมีหน้า Interface ที่มีความทันสมัย

ระบบสามารถใช้ Single sign on ได้เพื่อให้ทางผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และปลอดภัย

ประสิทธิภาพในการทำงานสูงและไม่ต้องเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยาก เพียงแค่ลากไปมา

ออกแบบมาให้สำหรับนักพัฒนา และผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมช่วยสนับสนุนชนิดของข้อมูลมากกว่า 150 แหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และแอพพลิเคชั่นทั่วไป

ด้านความปลอดภัย

มีศูนย์กลางด้านบนเพื่อคอยจัดการข้อมูลการเข้าถึงในแต่ละส่วน เช่น การปิดข้อมูลบางส่วนสำหรับบางทีม มีการเข้ารหัสของข้อมูลเบื้องต้น ตามนโยบายของแต่ละองค์กร

การค้นหาข้อมูลที่มีความรวดเร็ว

กระบวนการค้นหาข้อมูล มีความฉลาดทันสมัย และมีการเก็บข้อมูลไว้ล่วงหน้า ด้วยระบบ Caching และเชื่อมต่อกับ AI ทำให้ความเร็วในการค้นหามากยิ่งขึ้นไปอีก

มีความทันสมัย ในด้านของ Service

ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่มีการเขียนโปรแกรมเลย และยังสามารมเชื่อมต่อกับ API ที่มีมาตรฐาน (OAuth 2.0, SAML, OpenAPI, OData 4 และ GraphQL) เพื่อเพิ่มความเร็วในการสร้างสรรค์ ข้อมูลในของแต่ละแอพพลิเคชั่น 

โครงสร้างระบบเป็น ระบบคลาวด์

สะดวกต่อการติดตั้งระบบสามารถรองรับ AWS, Azure และ Google cloud เพื่อรองรับต่อการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เช่น เพิ่มหรือลดจำนวนเครื่องแบบ อัตโนมัติ มรการนำ Load Balance เป็นต้น

สามารถเชื่อมต่อกับ Data catolog

ได้แทบจะตลอดเวลา และยังออกแบบมาให้ง่ายต่อความเข้าใจ สำหรับผูใช้งานทุกประเภท เพื่อง่ายต่อการกดค้นหาข้อมูล เข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การค้นหาขั้นสูง

เหมาะสำหรับค้นหาข้อมูล และมีการแบ่งข้อมูลแต่ละประเภท มีการควบคุมในเรื่องความปลอดภัยในด้านการเข้าถึงข้อมูล เช่น การ Tag การเสนอความ คิดเห็น และเก็บบันทึกการใช้งานในแต่ละวัน 

พร้อมใช้งานทันทีบนระบบคลาวด์

สามรถใช้งานร่วมกับ AWS, Azure, Google Cloud (สามารถทดลองใช้งานได้ 30 วัน)

Benefits

65%

ETL เร็วขึ้น

67%

ลดเวลาในการจัดเตรียมข้อมูล

6 เดือน

ถึงจุดคุ้มทุนได้ไว

Our Success Stories

Landsbankinn (ธนาคารในไอซ์แลนด์)

ทำเกี่ยวกับ Data mesh (คลังข้อมูล) 80% ของผู้ใช้งานธนาคาร ข้อมูลมีปริมาณที่ใหญ่มหาศาล และเข้าถึงได้ยาก และช้าไม่คล่องตัว  ผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวเอง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น แต่ละส่วนมาใช้งานเพื่อต่อยอดงานของตัวเอง  "การช่วยเหลือที่เหนือเกินความคาดหมายของทีมงานหลังบ้าน พวกเค้าช่วยเราทุกปัญหาที่มี เครื่องมือนี้ช่วยเหลือเราแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาณที่ใหญ่มาก และมีความหลากหลาย เราสามารถนำข้อมูล ออกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ไวขึ้น ทีมงานที่มาช่วยเราเปรียบเสมือนแสงสว่างในความมืดที่มืดมิด พวกเราไม่เคยได้รับการดูแลที่ดีขนาดนี้มาก่อนจากเวนเดอร์เจ้าอื่น"

DNB (ธนาคารในนอร์เวย์)

ทำเกี่ยวกับ การจัดเตรียมข้อมูล และนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอด  ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เอง ตามสิทธิ์ของแต่ละทีม   ข้อมูลมีการอัพเดต อยู่ตลอดเวลา และเครื่องมือสามารถเข้าไปช่วยทำ Data Catalog และเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละส่วน "การทำระบบข้อมูลศูนย์กลางให้สำหรับทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของตัวเองได้โดยทันที และนำไปทำงานต่อได้ กระบวนการที่ใช้งานประจำ มีความรวดเร็วในการค้นหา และทำงานแบบเป็นระบบอัตโนมัติ มีการแนะนำการค้นหาข้อมูลในแต่ละส่วน และคุณภาพของข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก และมีการควบคุมข้อมูลในแต่ละส่วนให้มีความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และยังสามารถนำข้อมูลออกมาแสดงผลด้วยภาพที่เข้าใจได้ง่าย"  

UCB (ธุรกิจเกี่ยวกับ ยาในเบลเยียม)

ทำ Customer 360 ภาพรวมของลูกค้าแต่ละราย  มุมมองของลูกค้าแบบ 360 เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทางเชิงธุรกิจ  การนำเอา AI มาช่วยในการแนะนำการรักษา เช่นการนำประวัติคนไข้ และข้อมูลแต่ละส่วนมาทำการเชื่อมโยงกัน  "เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด และเกิดผลลัพธ์รวดเร็ว เพียงไม่กี่เดือนก็เห็นความแตกต่าง มีความสามารถที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจในการใช้ และระบบยังมีความปลอดภัยที่สูง ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้นแสดงถึงจุดแข็งที่ดีมากในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Web service ตัวหนึ่งจะทำได้" 

Certified by Denodo

Established in 2013, STelligence was the very first pioneer of commercial data analytics solution in Thailand with Self-Service Analytic and focusing on citizen data scientist as main strategy. The team initially focused on using data analytics platform to provide holistic and comprehensive IT infrastructure management. The market adoption was incredible, and the solution expands to cover multiple domains; including IT Monitoring, Security Analytics, Business Analytic, Business intelligence, Data visualization, Self-service Analytics, and Machine Learning and Data Science.

Gain real-time insights from your data
and begin your digital transformation today

Our Technology Partners