ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร? 

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ที่ผู้ใช้นำเข้า (กรอกแบบฟอร์ม) หรือเผยแพร่ ผ่านด้วยตนเอง  เช่น 

  • ชื่อ นามสกุล 
  • อีเมล 
  • ชื่อบริษัท และตำแหน่ง 
  • เบอร์โทรติดต่อ 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท 

  

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ซึ่งเก็บรวบรวมจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 

  • การพูดคุย ผ่าน Live chat บนหน้าเว็บไซท์ 
  • การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ดาวน์โหลด Free trial หรือ แบบสอบถาม 
  • การกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกลับ 

 

ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมอัตโนมัติ 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (Access Time) ความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ภายในบริการ ระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในระบบ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่นๆ (Unique Identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)  ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น ข้อมูลระบบปฏิบัติการ สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

 

การแบ่งปันข้อมูล 

บริษัทจะไม่เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของผู้ใช้ให้กับบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ 

  

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา 

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้ 

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ 

(7) สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)  

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว 

 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 

– การลบคุกกี้จากเว็บไซต์หนึ่งๆ ของ Google Chrome 

Click here

– การลบหรือจัดการคุกกี้ ของ Microsoft Edge 

Click here

 

Cookies 

 

Cookies คืออะไร? 

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/ 

 

 

เราใช้ Cookies อย่างไร? 

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้ 

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้? 

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา 

  1. Google Analytic 
  2. Facebook pixel  

 

การจัดการ Cookies 

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้ 

 

– การลบคุกกี้จากเว็บไซต์หนึ่งๆ ของ Google Chrome 

Click here

– การลบหรือจัดการคุกกี้ ของ Microsoft Edge 

Click here

 

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด 

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัว ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ช่องทางการติดต่อ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด 

ที่อยู่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ห้อง 1008-1011 ชั้น 10 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

อีเมล์ dpo@stelligence.com   

โทรศัพท์ 02 024 6661 

https://stelligence.com/