STelligence ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหลักสูตร Data Science ในหลักสูตรแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

You are here:
Go to Top