แผนผังโครงการอสังหาฯ ในกรุงเทพมหานคร

วิเคราะห์อันดับความนิยมของผู้บริโภคต่อการซื้อบ้าน-คอนโด ของโครงการในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย

วิเคราะห์ราคาโครงการคอนโดบริเวณ BTS-MRT

เนื่องจากในปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเกิดอสังหาฯด้านคอนโดที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ แต่สิ่งที่หลายๆคนสงสัยคือ ระยะทางแต่ละแห่งเมื่อเทียบกับราคาที่จะต้องลงทน   ดังนั้นการวิเคราะห์ระยะทางระหว่างโครงการคอนโดต่างๆกับสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจจุบันของ Dashboard จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถใช้ในการประเมินการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนทำการลงทุนซื้อขาย

ภาพรวมการท่องเที่ยวไทย (ต.ค.2661-ก.พ.25562)

ข้อมูลจากการท่องเที่ยว ในปี 2561-2562 โดยเป็นการสรุปข้อมูลของจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความนิยม โดยมีการแบ่งตามช่วงเวลาที่ได้รับความนิยม สามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณรอบข้างและชุมชนในการรองรับตามช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมได้