Alteryx – Self-service Data Analytics ที่ออกแบบ Workflow การเตรียมข้อมูลเองได้

คุณรู้หรือไม่ว่า…62% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอาศัยผู้อื่นในองค์กรช่วยงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ทุกๆ ครั้งที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 69% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจในคุณภาพของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 81% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจที่ต้องเสียเวลามากมายในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ง Alteryx เป็นโซลูชันที่ต่อยอดขึ้นไปยิ่งกว่าการใช้งานระบบ Business Intelligence หรือ Business Analytics ทั่วๆ ไป ที่ออกแบบมาให้เหล่า Data Analyst และ Data Scientist สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยในการรวบรวมและเตรียมข้อมูล ทำให้ทุกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม Download Alteryx Prep & Blend Data ด้วยความสามารถในการรองรับการออกแบบ Workflow ในการผสานข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel, CSV, XML, JSON, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Amazon S3, Amazon Aurora, Apache Hadoop,…