STelligence เปิดอบรมการใช้งาน Alteryx ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ซึ่งงานจะจัดในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ให้กับลูกค้าที่สนใจ Real-time analytics ซึ่ง Alteryx เป็นเครื่องมือที่สามารถรับรองการออกแบบ Wordflow โดยผสานข้อมูลหลายๆอย่างมาจัดอยู่ในรูปแบบการประมวลผลแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย  ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทาง : https://forms.gle/KfvH9n71iWufG4bY9ภาพบรรยากาศงานที่ผ่านมา : shorturl.at/dhnyW

Alteryx – Self-service Data Analytics ที่ออกแบบ Workflow การเตรียมข้อมูลเองได้

คุณรู้หรือไม่ว่า… 62% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอาศัยผู้อื่นในองค์กรช่วยงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ทุกๆ ครั้งที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 69% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจในคุณภาพของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 81% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจที่ต้องเสียเวลามากมายในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ง Alteryx เป็นโซลูชันที่ต่อยอดขึ้นไปยิ่งกว่าการใช้งานระบบ Business Intelligence หรือ Business Analytics ทั่วๆ ไป ที่ออกแบบมาให้เหล่า Data Analyst และ Data Scientist สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยในการรวบรวมและเตรียมข้อมูล ทำให้ทุกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม Download Alteryx Prep & Blend Data ด้วยความสามารถในการรองรับการออกแบบ Workflow ในการผสานข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel, CSV, XML, JSON, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Amazon S3, Amazon Aurora, Apache…