Alteryx – Self-service Data Analytics ที่ออกแบบ Workflow การเตรียมข้อมูลเองได้

The Alteryx Analytic Process Automation PlatformTransform your business with Analytic Process Automationขั้นกว่าของการทำ Data Analytics ด้วยเทคโนโลยีเตรียมข้อมูล end-to-end อย่าง Alteryx  เรียนรู้เพิ่มเติม Alteryx เป็นโซลูชันที่ต่อยอดขึ้นไปยิ่งกว่าการใช้งานระบบ Business Intelligence หรือ Business Analytics ทั่วๆ ไป ที่ออกแบบมาให้เหล่า Data Analyst และ Data Scientist สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยในการรวบรวมและเตรียมข้อมูล ทำให้ทุกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม 62% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอาศัยผู้อื่นในองค์กรช่วยงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ทุกๆ ครั้งที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 69% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจในคุณภาพของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 81% ของนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พอใจที่ต้องเสียเวลามากมายในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ง Learn more Prep & Blend Data ด้วยความสามารถในการรองรับการออกแบบ Workflow ในการผสานข้อมูลจากหลายๆ…