Tableau Online test drive วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Tableau ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทราบถึงประโยชน์และความสามารถของ Tableau ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และรวมไปถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งการจัดอบรมออนไลน์ Test Drive นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 1.30 – 4.00 PM โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 📌 Introduction to Visual Analytics📌 Connecting data source📌 Data exploration📌 Building interactive dashboard สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรี ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )

Automation Anywhere A2019 Test Drive วันที่ 29 ตุลาคม 2563

STelligence ขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม Automation Anywhere A2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นของ Automation Anywhere โดยขอนำเทคโนโลยี RPA มาเล่าให้ทุกท่านฟังแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจาก RPA ไปใช้ในองค์กร ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ Test Drive ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ เวลา 13.30 – 16.00 น..หัวข้อในการบรรยาย📌Introduction to RPA📌Introduction to Automation Anywhere📌Hands on– Build Bot with Recorders📌Business analysis and Process selection.สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Test Drive Online ได้ฟรีเข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา STelligence Technology Update and Workshop วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:15 -16:30 น.

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Network Analyzer ทาง STelligence ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนแสดงความสนใจในการเข้าร่วมงานสัมมนา STelligence Technology Update and Workshop  “How can Savvius help your own organization” เพื่อเรียนรู้และทำ Workshop ทางด้าน Network Analyzer ร่วมกันในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:15 -16:30 น. และทางทีมงานจะทำการแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทุกท่านรับทราบผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียน พร้อมแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนได้ทันทีดังต่อไปนี้