Tableau Online Test Drive 2021 การอบรมออนไลน์ by STelligence – ณ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

Tableau Online Test Drive การจัดอบรมออนไลน์แรกของ ปี 2021 ขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Tableau ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทราบถึงประโยชน์และความสามารถของ Tableau ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และรวมไปถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564@13.30 – 16.00 On Zoom meeting Why choose Tableau? ทำไมถึงต้องเลือก Tableau ▶ Create visuals quickly and switch between types easily to find the model that best represents your message.▶ Able to manage a huge amount of data.▶ The user interface…

STelligence ร่วมกับ Tableau จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Visual Analytic to Data-Driven Organization ในวันที่ 25 กันยายน 2019 นี้

STelligence ร่วมกับ Tableau จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Visual Analytic to Data-Driven Organization ในวันที่ 25 กันยายน 2019 นี้ เวลา 13.00-16.30 น. ที่ โรงแรม โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จริง ในการใช้งาน Tableau ขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เข้าฟังสัมมนาได้รับความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Data Driven Organization ในอนาคต และยังมีการอัพเดทฟีเจอร์ใหม่ๆของ Tableau อีกด้วย ลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน ด่วนมีจำนวนจำกัด !!!

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา STelligence Technology Update and Workshop วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:15 -16:30 น.

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Network Analyzer ทาง STelligence ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนแสดงความสนใจในการเข้าร่วมงานสัมมนา STelligence Technology Update and Workshop  “How can Savvius help your own organization” เพื่อเรียนรู้และทำ Workshop ทางด้าน Network Analyzer ร่วมกันในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:15 -16:30 น. และทางทีมงานจะทำการแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทุกท่านรับทราบผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียน พร้อมแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนได้ทันทีดังต่อไปนี้