รู้จักกับ RPA ตัวช่วยการทำงานอย่างชาญฉลาดในยุคดิจิตอล

ขจัดปัญหาการทำงานซ้ำๆ หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น เปิดประสบการณ์ทำงานผ่าน BOT ด้วยAutomation Anywhere เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจในระยะยาวได้ ไม่เพียงแต่เรื่องของเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องของเวลาอีกด้วย สิ่งที่เรียกว่า Manhour นับเป็นต้นทุนแฝงทางธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป 

Get to know RPA

Robotic Process Automation หรือ RPA คือ เทคโนโลยีที่สามารถสร้าง “Software Robot” หรือ “โปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ที่เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้เพื่อใช้ทำงานแทนคน โดยเราสามารถตั้งค่า หรือออกแบบขั้นตอนการทำงาน (Workflow) และกระบวนการในการทำงาน (Process) ได้ โดยงานเหล่านั้นมักเป็นงานที่มีลักษณะซ้ำๆ รูปแบบเดิมๆ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี Machine Learning, Rule Engine, Image Recognition และ AI เข้าด้วยกัน RPA จึงสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และทำงานเหล่านั้นได้อัตโนมัติเหมือนกับคน แต่สามารถทำงานได้ไวกว่า ตลอด 24 ชั่วโมง ลดความผิดพลาด และช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

Why Automation Anywhere?

 • เริ่มต้นสร้าง Bot และใช้งานได้ทันทีผ่าน Web UI ไม่ต้องติดตั้ง Client ใด ๆ ที่เครื่องของผู้ใช้งาน
 • เชื่อมต่อ AI (Artificial Intelligence) ได้หลากหลาย เสริมความชาญฉลาดให้ Bot ทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น 
 • เรียกใช้งานได้ผ่าน Microsoft Office 365 ให้ Bot เป็นส่วนหนึ่งของทุกการทำงาน 
 • เลือกติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ On-Premises และ Cloud 

How do I put RPA into action?

RPA ใช้ได้กับธุรกิจใดบ้าง?

Our Success Stories

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคอย่าง IRPC และ GPSC ก็เลือกใช้ RPA เข้ามาเป็นตัวช่วยธุรกิจอย่างชาญฉลาด ผลักดันสู่ความสำเร็จให้กับธุรกิจ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Success Stories

Solution: Robotic process automation (RPA)
Industry: Energy & Utillties

Financial and accounting

"With RPA no more routine work and errors"

Data Extraction

For document such as invoices, general ledger transactions, tax funding, Claims or etc.

Automate data input

All selected data into database system with automated sending out an email to users.​

Real-time performance

Dashboard to monitor work results, progression or error detections.

Image progressing detection ​

Apply RPA with Python to extract a document including signature.

Laboratory, Productions & Manufacturing ​

"Reduce cost and lean business processes"

Automated Collect Data

All Laboratory test results to the database. Reduce staff to input the data manually.

Eliminate process and workflow waste

For manufacturers across the enterprise.​

Prompt insight and report generate

When they have all needed data on hands.​

HR and Administation

"RPA, Reduce time for back office and Enhance people to do more valuable works"

Automated Collect daily data into database for analytic report ​Ex.

Time in-out record, Leave record, Telephone Phone usage and claim, Gasoline claim and usage, Monthly Payslip​.

Transform your process with 3 Real-world RPA Use Case

Financial and accounting

เมื่อมี RPA งานบัญชี หรืองานเอกสารทางการเงินก็ง่ายขึ้น การผิดพลาดซ้ำๆ จากการคำนวนด้วยบุคคล และความผิดพลาด ก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป”  

 • Data Extraction : ช่วยแยกข้อมูลแต่ละประเภท ให้กับการจัดเอกสารเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็น Invoice, Tax funding. 
 • Automated data input: ช่วยเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล และส่งไปที่อีเมลผู้ใช้งาน 
 • Real-time performance: การรายงานผลในรูปแบบ Dashboard เพื่อการแจ้งเตือน Error แบบ real-time 
 • Image Progressing Detection: ประมวลผลการตรวจจับด้วยภาพ ด้วยเทคโนโลยี  

Laboratory, Production and Manufacturing

ช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง เมื่อเปรียบเทียบการทำงานแบบ Manual กับ Automation แล้วการวิจัยและการผลิตที่อาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน สามารถถูกวิเคราะห์และคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 • Automated Collect Data: ส่งผลข้อมูลแลปเข้าฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยพนักงานไม่ต้อง Input ข้อมูลเอง 
 • Eliminating process: ลดขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ไลน์ผลิตจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ 
 • Prompt insight and report generate เจาะข้อมูลเชิงลึกและรายงานผลได้ทันที  

HR and Administration

ทีมงานหลังบ้านไม่ต้องใช้เวลาเยอะอีกต่อไป เพื่อให้ใช้เวลาไปกับงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 • Daily extracted data: ช่วยเก็บข้อมูลรายวัน เข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การรายงานผลประจำวัน เช่น การเข้างาน การลาหยุด และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
 • Seamlessly integrate working tools: เชื่อมต่อกับการทำงานในแอพพลิเคชั่นอื่นหรือสามารถทำงานต่อกันโดยใช้ bot ในการ automate ข้อมูลต่างๆได้ง่าย  

Our Success Stories

"STelligence มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Robotic Process Automation สามารถให้ความรู้กับทีมงานเรา และช่วยพัฒนาโปรแกรมให้งานเราสามารถเดินต่อไปได้"

Let’s Build a BOT with STelligence

Our Technology Partners