เพิ่มขีดความสามารถ
ของคุณด้วยนวัตกรรม
ที่ขับเคลื่อนโดย AI

นอกจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราในการให้บริการด้านข้อมูลกระบวนการอัตโนมัติและความปลอดภัย
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้วย AI แล้ว เรายังเป็นหนึ่งในผู้นำในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของมนุษย์อีกด้วย

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย AI

นอกจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราในการให้บริการด้านข้อมูลกระบวนการอัตโนมัติและความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ด้วย AI แล้ว เรายังเป็นหนึ่งในผู้นำในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์อีกด้วย

เราเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้าน Digital solution มาตั้งแต่ปี 2556 ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ จนไปถึงกระบวนการอัตโนมัติ

ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้ง 3 ด้าน เราพร้อมพาท่านเข้าสู่
ยุค AI Transformation

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้ง 3 ด้าน เราพร้อมพาท่านเข้าสู่
ยุค AI Transformation

บริการของเรา

เชื่อมโยงข้อมูลภายในธุรกิจของคุณเข้ากับฐานข้อมูลหลัก รวมถึงการสร้างกระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Artificial Intelligence

AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในองค์กรได้หลากหลายวิธี โดยการผสมผสานเทคโนโลยี AI ให้เข้ากับธุรกิจของคุณ และจะนำไปสู่การปรับปรุงในด้านการดำเนินงาน, การตัดสินใจ, และการให้บริการลูกค้า โดย AI สามารถประมวลผลข้อมูลได้หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ ตาราง

Data Analytics

นำข้อมูลทั้งหมดในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Business Data, Log Data หรือ External Data Sources มาประมวลผล และวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อนำแสดงผลในรูปแบบที่องค์กรต้องการเป็น Dashboard
Report หรือการวิเคราะห์หา Pattern 

Automation

สร้าง Bot เพื่อทำงานในกระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจแบบอัตโนมัติ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เป็นอีกเครื่องมือ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานในเชิงรุกได้มากขึ้น 

Cybersecurity

นำข้อมูลทั้งหมดจากทุกระบบมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย จากการโจมตีที่กำลังเกิดขึ้น และความเสี่ยงของการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้
กับ Application และ IT Infrastructure ทั้งหมดขององค์กร 

ผลงานที่ผ่านมา

ความสำเร็จของเรา

ผู้ใช้งานด้าน IT
และการพัฒนาธุรกิจ
0 +
บริษัทที่ใช้โซลูชัน
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
0 +
ลูกค้าของเราที่มีการใช้
ปัญญาประดิษฐ์
0 +
TB/วัน ในการจัดการและบริการข้อมูลด้วยโซลูชันของเรา
0 +
กระบวนการอัตโนมัติ
0 +
อุปกรณ์ที่ตรวจสอบ
โดยโซลูชันของเรา
1 M+
ฐานผู้ใช้งาน IT
และการพัฒนาธุรกิจ
0 +
บริษัทที่ใช้โซลูชัน
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
0 +
บริษัทที่ใช้โซลูชัน
ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูง
0 +
TB/วัน ในการจัดการและบริการข้อมูล
ด้วยโซลูชันของเรา
0 +
กระบวนการอัตโนมัติ
0 +

ผลงานที่ผ่านมา

ความสำเร็จของเรา

ฐานผู้ใช้ด้าน IT
และการพัฒนาธุรกิจ
0 +
บริษัทที่ใช้โซลูชัน
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
0 +
ลูกค้าของเราที่มีการใช้
ปัญญาประดิษฐ์
0 +
TB/วัน ในการจัดการ
และบริการข้อมูล
ด้วยโซลูชันของเรา
0 +
กระบวนการอัตโนมัติ
0 +

ความสำเร็จ

ในโลกของธุรกิจ การจัดการกระแสเงินสดเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการ ด้วยความสะดวกในการค้าและทำธุรกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบัน การจัดการกระแสเงินสดจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น…

ที่ STelligence เราได้นำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาใช้เพื่อทำให้กระบวนการดำเนินงานในภาคการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น เราได้ใช้ RPA เพื่อช่วยในการ…

ในโลกของธุรกิจ การจัดการกระแสเงินสดเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการ ด้วยความสะดวกในการค้าและทำธุรกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบัน การจัดการกระแสเงินสดจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น…

ที่ STelligence เราได้นำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาใช้เพื่อทำให้กระบวนการดำเนินงานในภาคการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น เราได้ใช้ RPA เพื่อช่วยในการ…

มีโครงการใหม่ ที่อยากเริ่มต้นหรือไม่?

มีโครงการใหม่
ที่อยากเริ่มต้นหรือไม่?

ข่าวสาร และกิจกรรม

บทความ