Cybersecurity

นำข้อมูลทั้งหมดจากทุกระบบมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย จากการโจมตีที่กำลังเกิดขึ้น
และความเสี่ยงของการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับ Application และ IT Infrastructure ทั้งหมดขององค์กร

ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT และความปลอดภัยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต้องจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ไม่หยุดนิ่ง และความต้องการให้การดำเนินงาน IT เป็นไปอย่างไม่มีข้อขัดข้อง วิธีการด้าน IT และความปลอดภัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่รวดเร็ว หรือการทำนายและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ

 • การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สำหรับการดำเนินการ IT
 • การตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามอัตโนมัติ
 • การตรวจสอบเครือข่ายที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพ
 • การปรับปรุงการดำเนินการความปลอดภัย

ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT และความปลอดภัยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต้องจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ไม่หยุดนิ่ง และความต้องการให้การดำเนินงาน IT เป็นไปอย่างไม่มีข้อขัดข้อง วิธีการด้าน IT และความปลอดภัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่รวดเร็ว หรือการทำนายและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ

 • การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สำหรับการดำเนินการ IT
 • การตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามอัตโนมัติ
 • การตรวจสอบเครือข่ายที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพ
 • การปรับปรุงการดำเนินการความปลอดภัย

ทุกวันนี้ในองค์กรต่างๆต้องรับมือกับการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ซับซ้อนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมดิจิทัลของตน เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องจัดการ ตรวจสอบ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยในเวลาจริง ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม IT ในปัจจุบัน ที่รวมถึงทั้งโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่และบนคลาวด์ ทำให้ต้องการโซลูชันด้านข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัย (SIEM) ที่ทั้งแข็งแกร่งและสามารถปรับเปลี่ยนได้ มาตรการความปลอดภัยแบบดั้งเดิมมักไม่สามารถให้ความคล่องตัวและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งพอเพื่อตรวจจับและลดความเสี่ยงของภัยคุกคามได้ทันเวลา

 • การติดตั้ง SIEM ที่ปรับแต่งเฉพาะ
 • การผสานรวมทั้งในองค์กรและบนคลาวด์
 • การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูง
 • การตอบสนองต่อเหตุการณ์อัตโนมัติ

ในขณะที่ภัยคุกคามไซเบอร์กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ปริมาณการแจ้งเตือนความปลอดภัยที่มีจำนวนมาก บ่อยครั้งทำให้ทีมความปลอดภัยต้องรับจากการแจ้งเตือนในปริมาณมาก นอกจากนี้ ความซับซ้อนของการโจมตีไซเบอร์สมัยใหม่ต้องการความเข้าใจที่ละเอียดลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ปกติเพื่อระบุความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการละเมิดข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการโซลูชันขั้นสูงที่สามารถอัตโนมัติกระบวนการตอบสนองและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อการตรวจจับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

 • การติดตั้งและปรับแต่ง SOAR
 • การผสานรวม UBA เพื่อการตรวจจับความผิดปกติ
 • การจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยอย่างครบวงจร
 • การรายงานและการวิเคราะห์แบบปรับแต่ง

ในขณะที่ภัยคุกคามไซเบอร์กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ปริมาณการแจ้งเตือนความปลอดภัยที่มีจำนวนมาก บ่อยครั้งทำให้ทีมความปลอดภัยต้องรับจากการแจ้งเตือนในปริมาณมาก นอกจากนี้ ความซับซ้อนของการโจมตีไซเบอร์สมัยใหม่ต้องการความเข้าใจที่ละเอียดลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ปกติเพื่อระบุความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการละเมิดข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการโซลูชันขั้นสูงที่สามารถอัตโนมัติกระบวนการตอบสนองและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อการตรวจจับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

 • การติดตั้งและปรับแต่ง SOAR
 • การผสานรวม UBA เพื่อการตรวจจับความผิดปกติ
 • การจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยอย่างครบวงจร
 • การรายงานและการวิเคราะห์แบบปรับแต่ง

ในโลกที่ดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องรักษาการมองเห็นเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของเครือข่าย ท่ามกลางสภาพแวดล้อม IT ที่มีความซับซ้อนและภัยคุกคามไซเบอร์ที่ค่อยๆ มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การมีการตรวจสอบความปลอดภัยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น แต่การทำให้สำเร็จต้องการวิธีการที่ครอบคลุมซึ่งไปไกลกว่าเครื่องมือการตรวจสอบมาตรฐาน

 • การตรวจสอบเครือข่ายอย่างครอบคลุม
 • การพัฒนาแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง
 • ระบบแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน
 • การวิเคราะห์และการรวมข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคาม

Our Capabilities