Artificial Intelligence

ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มความสอดคล้องและผสมผสานกับธุรกิจของคุณเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการดำเนินงาน ออกแบบตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าและองค์กรโดยระบบ AI สามารถประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลที่เรียงกลุ่มแบบตาราง

ธุรกิจในปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายในการนำทางตลาดและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ความจำเป็นในการคาดการณ์ที่แม่นยำ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย บริษัทต่างๆ พยายามที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พฤติกรรมของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนยังคงเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง องค์กรจะเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่ขาดข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแข่งขันและความมั่งคั่งของตน

 • การสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ขั้นสูง
 • อัลกอริธึมการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
 • โซลูชันการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง

ธุรกิจในปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายในการนำทางตลาดและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ความจำเป็นในการคาดการณ์ที่แม่นยำ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย บริษัทต่างๆ พยายามที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พฤติกรรมของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนยังคงเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง องค์กรจะเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่ขาดข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแข่งขันและความมั่งคั่งของตน

 • การสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ขั้นสูง
 • อัลกอริธึมการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
 • โซลูชันการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง

ในยุคดิจิทัล ความสามารถในการประมวลผลและตีความข้อมูลภาพอย่างมีประสิทธิภาพมีความสําคัญในทุกอุตสาหกรรม ความท้าทายต่างๆ ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ภาพอย่างถูกต้อง การจัดระเบียบข้อมูลภาพที่ซับซ้อนกับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง และการตรวจจับองค์ประกอบสําคัญในเนื้อหาภาพ งานเหล่านี้มีความสําคัญในด้านการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การให้บริการสุขภาพ และการค้าปลีก วิธีการแบบดั้งเดิม มักอาศัยการแทรกแซงด้วยตนเองนั้นใช้เวลานาน มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่สามารถขยายตลาดได้

 • การจัดประเภทรูปภาพและวิดีโอ
 • การแมป A-B
 • การตรวจจับและการจดจำวัตถุ
 • โซลูชันคอมพิวเตอร์วิทัศน์แบบกำหนดเอง

องค์กรสมัยใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการและสร้างความเข้าใจจากปริมาณข้อมูลของข้อความที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ระบบ ERP ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) จากสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่อง (Machine-Generated) ซึ่งความยากไม่เพียงแต่อยู่ที่การประมวลผลข้อมูล แต่รวมถึงการเข้าใจ การจำแนก การให้เหตุผล และการสรุปข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยการประมวลผลข้อความแบบดั้งเดิม ที่ขาดความซับซ้อนและความลึก ซึ่งแตกต่างจากโซลูชัน AI สามารถนำเสนอให้ได้

 • ความเข้าใจในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
 • การจำแนกข้อความ
 • การให้เหตุผลข้อความ
 • การสรุปและวิเคราะห์ข้อความ
 • การประมวลผลข้อความจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

องค์กรสมัยใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการและสร้างความเข้าใจจากปริมาณข้อมูลของข้อความที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ระบบ ERP ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) จากสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่อง (Machine-Generated) ซึ่งความยากไม่เพียงแต่อยู่ที่การประมวลผลข้อมูล แต่รวมถึงการเข้าใจ การจำแนก การให้เหตุผล และการสรุปข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยการประมวลผลข้อความแบบดั้งเดิม ที่ขาดความซับซ้อนและความลึก ซึ่งแตกต่างจากโซลูชัน AI สามารถนำเสนอให้ได้

 • ความเข้าใจในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
 • การจำแนกข้อความ
 • การให้เหตุผลข้อความ
 • การสรุปและวิเคราะห์ข้อความ
 • การประมวลผลข้อความจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องการโซลูชันที่ซับซ้อน กระบวนการอัตโนมัติแบบดั้งเดิมมักไม่เพียงพอเมื่อเผชิญกับงานที่ต้องการความเข้าใจ, การให้เหตุผล, และการเรียนรู้จากข้อมูลเหมือนมนุษย์ ดังนั้น องค์กรจึงกำลังมองหาโซลูชันที่ฉลาดขึ้นซึ่งสามารถปรับตัว, เรียนรู้, และตัดสินใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ, ลดต้นทุน, และเพิ่มประสบการณ์ลูกค้า

 • การปรับปรุงกระบวนการทำงานอัจฉริยะ
 • การออกแบบกระบวนการทำงานเฉพาะ
 • การปรับปรุงงานและเอกสารอัตโนมัติ

การบูรณาการ Generative AI ที่สามารถประมวลผลข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องและมีส่วนร่วมบนสื่อต่าง ๆ วิธีการแบบเดิม ๆ มักจะขาดความสามารถในการประสานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ปะติดปะต่อ และการใช้ศักยภาพของสื่อน้อยเกินไป

 • การสร้างเนื้อหาจากการประมวลผลข้อมูลหลากหลายประเภท
 • การตีความข้อมูลตามบริบท
 • โซลูชัน Multimodal
 • โมเดล AI ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลแบบ Multimodal

การบูรณาการ Generative AI ที่สามารถประมวลผลข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องและมีส่วนร่วมบนสื่อต่างๆ วิธีการแบบเดิม ๆ มักจะขาดความสามารถในการประสานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ปะติดปะต่อ และการใช้ศักยภาพของสื่อน้อยเกินไป

 • การสร้างเนื้อหาจากการประมวลผลข้อมูลหลากหลายประเภท
 • การตีความข้อมูลตามบริบท
 • โซลูชัน Multimodal
 • โมเดล AI ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลแบบ Multimodal

Our Capabilities