Generative AI and Advanced Text Processing​

ความท้าทายทางธุรกิจ​

องค์กรสมัยใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการและสร้างความเข้าใจจากปริมาณข้อมูลของข้อความที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ระบบ ERP ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) จากสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่อง (Machine-Generated) ซึ่งความยากไม่เพียงแต่อยู่ที่การประมวลผลข้อมูล แต่รวมถึงการเข้าใจ การจำแนก การให้เหตุผล และการสรุปข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยการประมวลผลข้อความแบบดั้งเดิม ที่ขาดความซับซ้อนและความลึก ซึ่งแตกต่างจากโซลูชัน AI สามารถนำเสนอให้ได้

ความท้าทายทางธุรกิจ​

องค์กรสมัยใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการและสร้างความเข้าใจจากปริมาณข้อมูลของข้อความที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ระบบ ERP ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) จากสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่อง (Machine-Generated) ซึ่งความยากไม่เพียงแต่อยู่ที่การประมวลผลข้อมูล แต่รวมถึงการเข้าใจ การจำแนก การให้เหตุผล และการสรุปข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยการประมวลผลข้อความแบบดั้งเดิม ที่ขาดความซับซ้อนและความลึก ซึ่งแตกต่างจากโซลูชัน AI สามารถนำเสนอให้ได้

บริการของเรา

Generative AI และการประมวลผลข้อความขั้นสูงของเราตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ด้วยชุดของบริการต่าง ๆ:

ความเข้าใจในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

ใช้ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อเข้าใจและตีความข้อมูลข้อความอย่างลึกซึ้ง และการดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

การจำแนกข้อความ

ใช้อัลกอริทึม AI สำหรับการจำแนกหมวดหมู่ข้อความอย่างแม่นยำ และช่วยในการจัดการและเรียกค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้เหตุผลข้อความ

พัฒนาโมเดล AI ที่สามารถให้เหตุผลหรือคำอธิบายสำหรับสรุปที่ได้จากข้อมูลของข้อความ

การสรุปและวิเคราะห์ข้อความ

การใช้เทคนิคที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปและวิเคราะห์ปริมาณข้อความขนาดใหญ่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่กระชับและเกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อความจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

เชี่ยวชาญในการประมวลผลข้อความจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย, รวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อเปิดเผยข้อมูลธุรกิจใหม่ๆ ที่มักจะซ่อนอยู่แต่อาจถูกมองข้ามโดยไม่มีแนวทางหรือเครื่องมือที่เหมาะสม

เหตุผลที่เลือกเรา

จุดแข็งของเราในด้าน Generative AI และการประมวลผลข้อความขั้นสูง:

ผู้นำด้าน AI สร้างสรรค์ในประเทศไทย

ตำแหน่งผู้นำของเราในตลาดของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในโซลูชัน AI ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด

ความเชี่ยวชาญในการพัฒนากรณี
การใช้งานที่มีค่าสูง

เราโดดเด่นในการระบุและพัฒนาตัวอย่าง (Use Case) ที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันของเราตรงตามความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

ความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อ
จริยธรรม AI

ความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ, ความเชื่อมั่น, และการติดตามได้เป็นหัวใจหลักของวิธีการพัฒนา AI ของเรา