การตรวจสอบยอดกองทุนแบบอัตโนมัติ
เชื่อมต่อถึงบริษัทจัดการเงินลงทุน

ความท้าทายทางธุรกิจ

ธนาคารมีการทำธุรกรรมระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องมีการประสานยอดธุรกรรมแต่ละวันเพื่อสรุปและส่งข้อมูลไปยังบริษัทจัดการสินทรัพย์ (AMCs) งานนี้ใช้เวลานานเนื่องจากความซับซ้อนและความยากในการดึงข้อมูลและการประสานข้อมูลจากสองไฟล์ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีธนาคารลูกค้า 12 แห่งที่เข้าร่วมในกระบวนการนี้ การรายงานด้วยวิธีดั้งเดิมรวมกับความซับซ้อนในการเรียกข้อมูลและการประสานไฟล์ทำให้เวลาที่จำเป็นในการทำรายงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ความท้าทายทางธุรกิจ

ธนาคารมีการทำธุรกรรมระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องมีการประสานยอดธุรกรรมแต่ละวันเพื่อสรุปและส่งข้อมูลไปยังบริษัทจัดการสินทรัพย์ (AMCs) งานนี้ใช้เวลานานเนื่องจากความซับซ้อนและความยากในการดึงข้อมูลและการประสานข้อมูลจากสองไฟล์ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีธนาคารลูกค้า 12 แห่งที่เข้าร่วมในกระบวนการนี้ การรายงานด้วยวิธีดั้งเดิมรวมกับความซับซ้อนในการเรียกข้อมูลและการประสานไฟล์ทำให้เวลาที่จำเป็นในการทำรายงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

โซลูชัน

เพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เราได้นำระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและสกัดข้อมูลไปยัง Excel, การจับภาพเพื่อแทรกเข้าไปใน Excel และการประสานไฟล์จากระบบสองระบบที่แตกต่างกันมาใช้ ข้อมูลจากนั้นจะถูกป้อนเข้าไปในแผ่นงานผลลัพธ์ Excel แปลงเป็น PDF ประทับตราอนุมัติดิจิทัล และในที่สุด รายงานจะถูกเข้ารหัสด้วยบอทด้วยรหัสผ่าน (เป็นความลับ) และส่งไปยังบริษัทจัดการสินทรัพย์ (AMC) ทั้งหมดทางอีเมล กระบวนการอัตโนมัตินี้ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) จัดการกับความซับซ้อนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ได้

การนำโซลูชันนี้มาใช้ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการรายงานอย่างมาก ด้วยการอัตโนมัติขั้นตอนการสกัดข้อมูล การประสานงาน และการสร้างรายงาน เราไม่เพียงแต่ลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลรายงานเหล่านี้ลงมากกว่า 80% แต่ยังลดความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ธนาคารลูกค้าสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่บริษัทจัดการสินทรัพย์ (AMC) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งช่วยปรับปรุงระดับการบริการโดยรวมในภาคการเงิน การใช้การเข้ารหัสรับประกันว่าข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนถูกสื่อสารอย่างปลอดภัย รักษาความลับและความสมบูรณ์ในธุรกรรมทางการเงิน