ข่าวอัปเดตในโลกของ AI! เมื่อรัฐสภายุโรปได้นำพระราชบัญญัติ AI มาใช้อย่างเป็นทางการ โดยพระราชบัญญัติ AI นี้ เป็นการปฏิวัติของปัญญาประดิษฐ์โดยเน้นด้านจริยธรรมและความปลอดภัย กรอบการทำงานนี้แบ่งประเภทเทคโนโลยี AI ตามปัจจัยความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญเช่น อคติ (Bias) และ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy)