ในยุคที่ข้อมูล (Data) เปรียบเสมือนกับของมีค่า ตามที่หลายคนพูดกันว่า “Data is the new oil” การหาวิธีนำเอาข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนั้นจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้แล้ว และ “Business Intelligence (BI)” คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกองค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และพลิกโฉมองค์กรให้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven) ได้ทันที ซึ่งผลลัพธ์นอกจากจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลในทางอ้อมทางด้านการเงินให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายหรือมีผลกำไรเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

อะไรคือ Business Intelligence

Business Intelligence (BI) คือชุดของกระบวนการและเทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการกับข้อมูลดิบ (Raw Data) ขององค์กรให้กลายมาเป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่มีความหมายและสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยการแสดงผลเป็นกราฟ (Graph) หรือแผนภาพ (Chart) ผ่านหน้าสรุป (Dashboard) หรือรายงาน (Report) ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถวิเคราะห์ต่อยอด เฝ้าติดตาม และตัดสินใจดำเนินการ (Decision Making) ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับในอดีต โดยอิงจาก Insight ที่มีไม่ใช่เป็นการใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจ 

จากข้างต้น Business Intelligence จึงเป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีหรือกระบวนการหลาย ๆ ส่วน ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล (Data Source) การทำ ETL (Extract, Transform, Load) ส่งต่อมาที่ส่วนการวิเคราะห์ (Analytics) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) แล้วนำไปแสดงผล (Data Visualization) ที่สามารถนำมาวิเคราะห์แผนภาพ (Visual Analysis) เพื่อหา Insight บางอย่างเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเครื่องมือ BI จะช่วยสนับสนุนการทำขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ให้มีความสะดวกและทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

ประโยชน์ของ Business Intelligence

ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดขนาดไหนก็ตาม ล้วนสามารถใช้งานเครื่องมือ BI ภายในองค์กรเพื่อเสริมประสิทธิภาพได้ทั้งสิ้น และถ้าหากประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ BI ภายในองค์กรได้สำเร็จและถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น

ทุกการตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making)
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเสมอ
ส่งผลให้ทุกการตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้น และได้ผลลัพธ์ไปในทางที่ต้องการ

เห็นเทรนด์ (Trend) การเปลี่ยนแปลง
ทำให้เห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและในตลาดได้อย่างฉับไว และหากตอบสนองต่อเทรนด์ได้ทัน ก็จะส่งผลให้มียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น 

เพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร
ด้วยข้อมูลสนับสนุนที่มีจะทำให้ขั้นตอนกระบวนการบางอย่างภายในองค์กรมีผลิตภาพ (Productivity) สูงขึ้น รวมทั้งลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงได้

เห็นปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งเห็นปัญหาที่มีได้เร็วเพียงใด ก็ยิ่ทำให้สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงทีมากขึ้น 

เพิ่มความพึงพอใจให้กับพนักงานและเสริมประสบการณ์ลูกค้า
พนักงานมีความสะดวกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาทีมไอทีในการดึงข้อมูลให้ตลอดเวลา รวมทั้งจัดทำ Dashboard ขึ้นมาได้เอง ทำให้พนักงานสร้างประสบการณ์ลูกค้าได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

เครื่องมือในตลาด Business Intelligence ปัจจุบัน

วิวัฒนาการของ Business Intelligence ได้พัฒนามาถึงยุคที่เครื่องมือ BI จะต้องสามารถบริการตนเอง (Self-Service) ได้ในแทบทุกกระบวนการแล้ว ตั้งแต่การทำ ETL จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ไฟล์ Excel หรือฐานข้อมูลอย่าง MySQL, MariaDB เป็นต้น ตลอดจนการวิเคราะห์สร้าง Visualization ใน Dashboard อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ (Online Analytical Processing : OLAP) ต่อยอดได้ตามความสนใจอีกด้วย  

ปัจจุบันเครื่องมือ Business Intelligence ชั้นนำมีอยู่ในตลาดพร้อมให้บริการในทุกภาคธุรกิจอยู่มากมาย ซึ่งตาม Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms ที่ Gartner จัดลำดับในปี 2023 นั้น เช่น Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense, SAP BusinessObjects, Alteryx ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือ BI ที่ถือได้ว่าเป็นโซลูชันยอดนิยมและได้จำนวนคะแนน (Rating) สูงสุดใน Gartner นั่นคือ Tableau” 

3 จุดเด่นหลักของ Tableau

Tableau เป็นหนึ่งในเครื่องมือ Business Intelligence ชั้นนำในอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยขีดความสามารถอันหลากหลาย ความฉลาดและรวดเร็วในการทำ Data Analytics และ Visualization รวมถึงการทำ Dashboard และ Story Telling ที่สร้างขึ้นอย่างสะดวก จึงทำให้ Tableau ติดอยู่ใน Gartner Magic QuadrantTM มาต่อเนื่องกันถึง 11 ปีแล้ว และนี่คือ 3 จุดเด่นหลักของ Tableau หากองค์กรใดต้องการพิจารณาใช้งาน

สร้าง Visualization ได้ง่าย
เชื่อมได้หลาย Data
Sources:
Tableau สามารถเชื่อมโยง Data Source ได้หลากหลายรูปแบบ แล้วนำมาสร้าง Visualization ได้ทันทีด้วยการ Drag-and-Drop ที่ใช้งานได้ง่ายและมี Chart มากมายให้เลือกใช้ จึงทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ได้ตรงจุด 

Dashboard อันชาญฉลาด
Tableau
นั้นสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ Real Time ตามมุมมองความสนใจ พร้อมทั้งอัปเดต (Update) ข้อมูลใหม่ได้อย่างอัตโนมัติ ส่งผลให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด 

แชร์ได้ง่าย Collaboration ได้ทันที
ผู้ใช้งาน Tableau สามารถแชร์ Dashboard ที่สร้างขึ้นไปให้กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้ทันที โดยที่ผู้รับยังสามารถโต้ตอบกับ Dashboard ได้ตามที่สร้างขึ้นมาอีกด้วย ซึ่งความสามารถนี้จะช่วยทำให้ทีมงานเข้าถึง Dashboard ที่สร้างขึ้นมาได้อย่างสะดวก และทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

สนใจผลิตภัณฑ์ Tableau ติดต่อ STelligence ได้ทันที