นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

   บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัว และตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล 

   บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบาย”) ฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้า คู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในอดีต หรือท่านอาจเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือคู่สัญญา ของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งท่านอาจเป็นพนักงานบุคคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กรรมการ ผู้ติดต่อ และบุคคลธรรมดาอื่นที่กระทำในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกค้าหรือคู่ค้านิติบุคคลของบริษัทฯ และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศนั้น ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)  

 1. คำจำกัดความที่กล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้

   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุหรือสามารถระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

   “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทาการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้น  

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประเภทดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ รูปถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (username and password) และรวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และหมู่โลหิต ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมื่อมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล บัญชีไลน์ เป็นต้น 
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น 
 4. ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

 

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อทำธุรกรรมระหว่างกัน การทำสัญญา การแลกเปลี่ยนนามบัตร การให้ข้อมูลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.stelligence.com หรือช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล บัญชีไลน์ หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์อื่น รวมถึงบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานในสังกัดของท่าน ตัวแทนขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด เป็นต้น 

 

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

 1. เพื่อความจำเป็นในการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อซื้อขายสินค้าและใช้บริการ การให้บริการ การติดต่อสื่อสารในฐานะลูกค้า คู่ค้า หรือคู่สัญญา การทำสัญญา การลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการ ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บหรือชำระค่าสินค้าหรือบริการ การพิจารณาคัดเลือกเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดส่งหรือรับสินค้าหรือบริการ การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นต้น
 2. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริการด้านจัดทำบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การสืบสวนสอบสวนหรือสอบยันข้อเท็จจริง หรือเพื่อป้องกัน ควบคุม หรือสอบสวนเหตุทุจริต หรือเพื่อป้องกันความปลอดภัย การตรวจสอบหรือขอคำปรึกษาทางกฎหมายภาษีอากรหรือบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับให้สมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของท่าน
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็นต้น 

   นอกจากนี้ ในบางกรณีที่บริษัทฯ อาจติดตามการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ [Link นโยบายคุกกี้]   

ในบางกรณี เมื่อบริษัทฯ จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน บริษัทฯ อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านได้ เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอื่นใดตามคำนิยามของกฎหมาย หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว    

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่านหรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายให้อำนาจกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หรือต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  

   อนึ่ง บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การดำเนินคดี และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

   บริษัทฯ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล เวิร์คฟอร์ซ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ/หรือ บริษัท ดิจิทัล แมเนจเจด เซอร์วิส จำกัด และ/หรือ บริษัท สปรินท์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อการให้บริการที่สมบูรณ์แก่ท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการระบบหรือซอฟแวร์ที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้ระบบและการให้บริการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เหมาะสมเพื่อรองรับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 

 1. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

   บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา อายุความกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

   บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่างๆ โดยดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  

   บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันมิให้มีการโจมตีหรือมีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลบุคคลนั้นให้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามคำสั่ง 

 

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่ได้จัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม หรือหากการร้องขอหรือการใช้สิทธิของท่าน ซ้ำซ้อนเกินสมควรหรือบริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามในทางเทคนิคมากเกินไป บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน 

   บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 

   ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ รวมถึง สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่บริษัทฯ ไม่อาจดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้ 

   นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในกรณีใดๆ แก่บริษัทฯ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมายหรือตามสัญญา ทั้งนี้ การขอถอนความยินยอมของท่าน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายต่อบริษัทฯ  

   หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการติดต่อ หรือไม่ได้รับการแก้ไข หรือมิได้รับการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของท่านตามกฎหมายฉบับนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน ได้    

   บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามร้องขอของท่านนั้น เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการพ้นวิสัยในการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน 

   อนึ่ง เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ในกรณีที่ บริษัทฯ ปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านไปพร้อมกัน 

 

 1. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ อาจทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงลงในช่องที่บริษัทฯ กำหนด โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ท่านได้พิจารณาและดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าท่านในฐานะผู้ใช้งานได้ดำเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้ว ให้ถือว่านโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                                                                                                                          บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด  

                                                                                                                                                                                                                                  8 กุมภาพันธ์ 2565  

 

รายละเอียดการติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

123 บี ชั้น 31 ห้อง B3103 อาคารซัน ทาวเวอร์ ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-024-6661 email: [email protected]

https://stelligence.com/