Splunk Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)

เป็นเครื่องมือในการจัดการ Workflows ในการรักษาความปลอดภัย และทำงานอย่างอัตโนมัติในไม่กี่วินาที เพื่อให้ SOC (Security Operation Center) ของคุณทำงานได้เร็วขึ้น
และตอบสนองไวขึ้น

How is it working?

Go from overwhelmed 
to in-control

ทำงานด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติ มีระบบแจ้งเตือนทุกวัน กำหนดขั้นตอนในกระบวนการซ้ำๆซึ่งจะช่วยให้ Security Analyst สามารถวางงานในส่วนนี้ และมุ้งเน้นไปที่สิ่งสำคัญของการปกป้องธุรกิจ

Force multiply 
your team

จัดการงานที่ทำซ้ำๆ ได้อย่างอัตโนมัติ รวมไปถึงการตรวจสอบและตอบสนองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมให้ทำสิ่งต่างๆเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นในปริมาณคนที่เท่าเดิม ซึ่งจะช่วยประหยัดจำนวนพนักงานและเวลาไปพร้อม ๆ กัน

From 30 minutes 
to 30 seconds

ทำงานเร็วขึ้นได้ด้วย Splunk SOAR ซึ่งตอบสนองต่อภัยคุกคามภายในเวลาไม่กี่วินาที ลดเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง (MTTR) ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานตาม Worflow อย่างอัตโนมัติบนเครื่องมือความปลอดภัยทั้งหมดที่คุณมี

End-to-end security operations

สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยได้ง่าย ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้ประโยชน์จาก Splunk Enterprise Security และ Splunk SOAR ร่วมกันเพื่อทำให้แพลตฟอร์ม SecOps ใช้งานง่ายและราบรื่น เพื่อการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามขั้นสูงและภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้น

“Stop working hard and start working smarter”