เปรียบเทียบปริมาณคงเหลือในถังเก็บ

ความท้าทายทางธุรกิจ

ผู้ใช้ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ระดับน้ำ ความชื้น และข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในถังเก็บ และรวบรวมข้อมูลนี้เข้าสู่รายงานกลางทุก 12 ชั่วโมงจาก 5 สถานที่ กระบวนการด้วยวิธีดั้งเดิมนี้ไม่เพียงแต่ใช้เวลานาน แต่ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากความเป็นมนุษย์ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของความไม่ถูกต้องในการรายงาน

ความท้าทายทางธุรกิจ

ผู้ใช้ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ระดับน้ำ ความชื้น และข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในถังเก็บ และรวบรวมข้อมูลนี้เข้าสู่รายงานกลางทุก 12 ชั่วโมงจาก 5 สถานที่ กระบวนการด้วยวิธีดั้งเดิมนี้ไม่เพียงแต่ใช้เวลานาน แต่ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากความเป็นมนุษย์ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของความไม่ถูกต้องในการรายงาน

โซลูชัน

การใช้งานบอท RPA (Robotic Process Automation) ทำให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับน้ำมัน อุณหภูมิ และความหนาแน่นจากระบบต่างๆ เช่น ATG, Open LIMS, และ SAP ข้อมูลนี้จากนั้นจะถูกใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังเก็บ นอกจากนี้ บอท RPA ยังอัตโนมัติการสร้างรายงานและการแจ้งเตือนโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เพื่อระบุความแตกต่างในประเภทและปริมาณน้ำมัน ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมเข้าในรายงานกลางภายใน 15 นาที โดยใช้ RPA ในการสร้างรายงานและส่งการแจ้งเตือนจากข้อมูลเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติ—ตัวอย่างเช่น การออกการแจ้งเตือนเมื่อปริมาณเกินขีดจำกัดหรือการสร้างรายงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ที่ได้

การนำเทคโนโลยี RPA มาใช้ได้นำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ:
 
  • ประสิทธิภาพด้านเวลา: กระบวนการที่ก่อนหน้านี้ใช้เวลา 12 ชั่วโมงในการทำสำเร็จ ตอนนี้ใช้เวลาเพียง 15 นาทีต่อวัน เป็นผลให้เวลาลดลงมากกว่า 90%
  • ความแม่นยำและการลดข้อผิดพลาด: กระบวนการอัตโนมัติรับประกันการตรวจจับข้อผิดพลาด 100% ซึ่งเกือบจะขจัดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากการติดตามด้วยวิธีดั้งเดิมออกไป นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น
 
By streamlining data collection and reporting processes, RPA has substantially increased efficiency and accuracy, transforming the way data is managed and reducing the operational burden on staff.