Data Governance คืออะไร?

Data governance คือ การกำกับดูแลข้อมูลกำหนดวิธีให้องค์กรในการจัดการความพร้อมใช้งาน การใช้งาน ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลด้วยชุดกฎและกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 
จุดเด่นของ Data Governance โดยการใช้ร่วมกับ Data Virtualization :
 
Data Virtualization เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรวมข้อมูลได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถช่วยองค์กรจัดการกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการกำกับดูแลข้อมูล ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจำลองข้อมูลเสมือนสามารถเปิดใช้งาน โดย
 • Consistency in policy enforcement | ความสอดคล้องในการบังคับใช้นโยบาย
  – รวมแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจายทั่วทั้งระบบภายในและภายนอก และสามารถบังคับใช้นโนบายที่สอดคล้องกันในการเข้าถึงข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลเช่นกัน
 • Ease of cross border information sharing | ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลข้ามระหว่างสองจุดหมาย
  – การจำลองข้อมูลเสมือนช่วยให้บริษัทที่ได้ขยายสาขาทั่วไปทั่วโลก สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลและบังคับใช้นโยบายระดับภูมิภาคข้ามเขตแดน
  โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายหรือจำลองข้อมูลใด ๆ
 • Error free data lineage analysis | การวิเคราะห์สายข้อมูลที่ไม่มีข้อผิดพลาด
  – สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความสำเร็จ การจำลองเสมือนของข้อมูลกำลังกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรมข้อมูล
  ขององค์กร
 
เป้าหมายของการทำ Data Governance :
 • Data Security – เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลผ่านกระบวนการที่วางแผนมาแล้ว
 • Data Privacy – จัดรูปแบบระบบให้เป็นระเบียบเพื่อจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสะอาดผ่านการคัดกรอง
 • Data Quality – ตรวจสอบระบบให้แน่ใจว่ามีการใช้กระบวนที่มีมาตรฐาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ Real-time สำหรับการป้อนข้อมูลและการทำรายงาน