ST Meetup 3 - Shaping Tomorrow's Tech Landscape with Generative AI

เมื่อวันที่ 21 กมุภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้จัดงาน STelligence Tech Meetup#3: Shaping Tomorrow’s Tech Landscape with Generative AI ซึ่งเป็นจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยธีมหลักของงานในครั้งนี้จะเน้นไปที่เรื่องของ Generative AI ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ และสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวงการเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมและสามารถต่อยอดไปสู่อนาคตอันใกล้นี้ 🎯

โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติและการสนับสนุนจากวิทยากรแนวหน้าจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น คุณอาภาพร สกุลกิตติยุต จาก Microsoft Thailand, คุณกรกฎ เชาวะวณิช จาก Kiatnakin Phatra Financial Group และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล Technology law expert นอกจากนี้ยังมี Speaker พิเศษจาก STelligence เอง ซึ่งได้มาร่วมพูดคุยในสัมมนาครั้งนี้

ภายในงานได้มีการบรรยายถึงหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้✨

🤖  Global AI trends ที่กำลังมาแรง ไม่ว่าจะเรื่องของ Multimodal AI, Microsoft Co-pilot, การที่องค์กรต่าง ๆ เริ่มจะนำเอา AI เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น ในรูปแบบของ Avatar และเรื่อง Responsible AI หรือการใช้ AI ให้เหมาะสมและถูกจริยธรรม

🤖  Big Opportunities ที่กำลังจะมาพร้อม Generative AI ในอนาคต เช่น AI-Assistant Thinking การที่ AI เข้ามาช่วยให้มนุษย์สามารถทำงานได้เก่งมากขึ้น, การ extend AI โดยการ plugin AI เข้ากับการทำงานต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

🤖  Use case sharing from STelligence – เปรียบเทียบการใช้งาน Generative AI ผ่าน Vector Search และ Knowledge Graph โดยการทำ RAG หรือการดึงข้อมูลระหว่าง 2 เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ Generative AI มีประสิทธิภาพการทำงานที่มากยิ่งขึ้น และลดปัญหา Hallucination ผ่านตัวอย่างคำสั่งการค้นหาภาพงานศิลปะจาก WikiArt ด้วยคอนเซป Explainable AI ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparent & Traceability) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการนำ Generative AI มาใช้งาน

🤖 ข้อปฏิบัติของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Compliance) รวมถึงการแชร์ในเรื่องที่ควรคำนึงถึงเวลาใช้ AI เช่น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, การตรวจสอบย้อนกลับ, ความปลอดภัย และอื่น ๆ

STelligence หวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Tech Meetup ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง Onsite และ Online ในเรื่องของ Generative AI ทั้งนี้หากท่านใดสนใจใน AI Solution และอยากนำ AI เข้าไปใช้องค์กร STelligence มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาและพร้อมบริการ เพื่อยกระดับการทำงานขององค์ของท่าน สู่การเป็น Digital Transformation Organization.